Przekaż nam 1% podatku KRS 0000688309

REGULAMIN SERWISU WWW.AWRAFOUNDATION.COM

 1. Postanowienia wstępne
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady korzystania z serwisu dostępnego pod adresem: www.awrafoundation.com oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora w związku z Serwisem.
  2. Serwis www.awrafoundation.com jest prowadzony przez Fundację AWRA (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą w Ostrowie Wlkp. (63-400), przy ul. Żółkiewskiego 25A, NIP 622-28-06-238, Regon 367865460, KRS 0000688309.
  3. Strona internetowa umożliwia:
   1. Zapoznanie się z informacjami o statucie i działaniach Fundacji,
   2. Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji,
  4. Każdy Użytkownik z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  5. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników na stronie www.awrafoundation.com oraz jest publicznie i nieodpłatnie dostępna dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jej pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podmiot.
 2. Zasady przekazywania darowizn.
  1. Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków, NIP 634-26-61-860, Regon 240770255, KRS 0000296790).
  2. Darowizna może być przekazana za pomocą:
   1. Przelewu elektronicznego,
   2. Przelewu tradycyjnego.
  3. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: www.dotpay.pl/dla-sprzedajacych/do-pobrania/regulaminy.
  4. Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są do Dotpay przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez Dotpay wpłaty. Płatność udostępniana jest Fundacji w ciągu jednej godziny, nie później jednak niż do końca następnego dnia roboczego. Dotpay nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator płatności pobiera od Fundacji prowizję w wysokości 1,9% od każdej płatności, nie mniej jednak niż 0,30 zł.
  5. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej należy zgłosić je niezwłocznie na adres mailowy Fundacji (awrafoundation.com) lub pod nr telefonu: +48 603 589 240.
  6. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności, o których mowa w p. II.2., nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
   1. Pisemnej na adres: Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków,
   2. Elektronicznej na adres e-mail: bok@dotpay.pl,
   3. Telefonicznej na numer +48 12 6882600 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik).
 3. Polityka prywatności
  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.awrafoundation.com.
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Fundacja AWRA ul. Żółkiewskiego 25A, 63-400 Ostrów Wlkp.
  3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@awrafoundation.com.
  4. Operator jest Administratorem danych osobowych Użytkownika w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
   1. Obsługa zapytań przez formularz,
   2. Przyjmowanie wpłat darowizn,
   3. Obsługa odpowiednich dokumentów księgowych,
   4. Prezentacja oferty lub informacji,
   5. Wykonanie przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C) RODO, w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne (np. prowadzenie księgowości).
  6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora,
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczka).
  7. Ochrona danych osobowych.
   1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
    • osoby upoważnione przez Administratora w celu wykonywania swoich obowiązków,
    • firma hostingowa (home.pl),
    • firmy obsługujące mailingi (domenomania.pl),
    • firmy obsługujące komunikaty SMS,
    • firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
    • banki,
    • operatorzy płatności,
    • organy publiczne.
   2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności, określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
   3. Użytkownikowi przysługuje prawo:
    • dostępu do własnych danych osobowych,
    • ich sprostowania,
    • usunięcia,
    • ograniczenia przetwarzania,
    • oraz przenoszenia.
   4. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Użytkownika interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
   6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
   7. W stosunku do Użytkownika podejmowane mogą być czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
   8. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacz to, że nie wysyła się ich poza teren Unii Europejskiej.
  8. Informacje w formularzach
   1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną podane,
   2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP),
   3. Serwis w niektórych przypadkach może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
   4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego służy.
  9. Informacje o plikach cookies
   1. Serwis korzysta z plików cookies.
   2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
   4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronę Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
   5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
   7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatora Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
   9. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem, Użytkownik może kierować na adres e-mail: info@awrafoundation.com.
  2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
  3. Fundacja może zmienić regulamin bez podania przyczyny w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Użytkowników strony internetowej przed wejściem zmian w życie.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.